ΚΥΠΡΟΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΡΟΦΗ
Interested in buying rights? Click here to make an offer

Rights Contact Login For More Details

More About This Title ΚΥΠΡΟΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΡΟΦΗ

English

Η έκδοση αυτή φιλοξενεί μια σειρά διαδοχικών, άρρηκτα συνδεδεμένων με συνέπεια και συνέχεια, τοποθετήσεων του συγγραφέα, για την τελευταία όπως εκτιμά, στροφή, στην οποία εισήλθε το πρόβλημα της Κύπρου αμέσως μετά τα δημοψηφίσματα του 2004. Το βιβλίο είναι μια τριλογία για τρεις συνεχόμενες αλλά τόσο διαφορετικές ολιγόμηνες περιόδους. Η πρώτη περίοδος αναφέρεται στο β' εξάμηνο του 2004 και φιλοξενείται υπό τον υπότιτλο, "Η επιβίωση είναι αγώνας αντοχής που οφείλουμε να δώσουμε", η δεύτερη περίοδος αναφέρεται στο Α' εξάμηνο του 2005 και φιλοξενείται υπό τον υπότιτλο "Το δικαίωμα του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει" και η τρίτη περίοδος αναφέρεται στο β' εξάμηνο του 2005 και φιλοξενείται υπό τον τίτλο "Η απόφαση μας πρέπει να είναι επένδυση στο μέλλον και όχι υποθήκευση του μέλλοντος".
loading