Tieu Bang California

Rights Contact Login For More Details

More About This Title Tieu Bang California

English

California là ti?u bang ven bi?n mi?n Tây Hoa K?. Nó du?c ngu?i Vi?t Nam ? dông nh?t, và du?c ngu?i mình g?i ng?n g?n là bang Cali. Cali dông ngu?i Vi?t Nam s?ng nh?t th? gi?i, ngoài nu?c Vi?t Nam. Noi nào có ngu?i Vi?t Nam ? noi dó có Little Saigon (Ph? Sài Gòn Nh?). Ph? Sài Gòn Nh? ? dây r?t d?c bi?t, cái gì Vi?t Nam ? dây cung có, vui l?m.California là ti?u bang dông dân nh?t nu?c M?. ? M? c? m?i 8 ngu?i dân có m?t ngu?i s?ng ? bang Cali này. C? hai ngu?i M? g?c Vi?t, m?t hi?n dang s?ng ? ti?u bang này. Chính vì v?y nhi?u ngu?i Vi?t Nam nói, Cali di d? khó v?. ? dây cái gì cung có, d?c bi?t nhi?u tình ngu?i Vi?t Nam.Lo?t sách v? "Nu?c M? noi Tôi Ðang S?ng" có nhi?u quy?n. Quy?n 2 vi?t v? thành ph? New York noi tôi s?ng 41 nam tru?c khi d?n nhà v? Florida s?ng nh?ng ngày cu?i d?i. Quy?n 3 vi?t v? ti?u bang California nhi?u ngu?i Vi?t Nam s?ng nh?t th? gi?i, ngoài nu?c Vi?t Nam. Quy?n 4 vi?t v? mi?n Ðông nu?c M?, tr? Florida và New York. Quy?n 5 vi?t v? Florida, d?c bi?t thành ph? Orlando, thành ph? Nhà c?a tôi. Quy?n 6 s? vi?t v? mi?n Trung Tây. Quy?n 7 s? vi?t v? các Vu?n Qu?c Gia n?i ti?ng nh?t nu?c M?. Sau lo?t sách v? nu?c M?, tôi s? b?t tay vi?t v? du l?ch th? gi?i, và nh?ng l?n v? tham l?i quê huong. Quy?n 1 và 2 v? du l?ch th? gi?i s? vi?t v? 2 nu?c dô h? Vi?t Nam lâu nh?t, nu?c Trung Hoa 1,000 nam, và nu?c Pháp 100 nam. C?ng d?ng Vi?t Nam ? Pháp không hon 300,000 ngu?i, và ? Trung Qu?c, không th?y Ph? Hà N?i Nh?, hay Ph? Vi?t Nam, hay Sài Gòn Nh? nào c?.Sau hai quy?n 1 và 2 nói v? Tàu và Pháp, tôi s? l?n lu?t vi?t nhi?u quy?n khác v? các cu?c du hành quanh th? gi?i v?i ngu?i tình tram nam nh?ng ngày huu trí. Cu?i cùng, hy v?ng tôi còn s?ng d? vi?t v? nh?ng l?n v? tham l?i Quê Huong, du l?ch 3 mi?n Nam, Trung và B?c.Tac Gia Le Thanh Hoang Dan

English

Lê Thanh Hoàng Dân (sanh nam 1937) là m?t c?u giáo su, nhà nghiên c?u và d?ch gi? ngu?i Vi?t Nam. Sanh t?i Sài Gòn.Tru?c nam 1975 lúc m?i ra tru?ng ông d?y h?c t?i nhi?u tru?ng Trung H?c nhu Võ Tru?ng To?n Sài Gòn, Trung H?c Tây Ninh, và Trung H?c Sa Ðéc. Ông t?ng làm vi?c t?i Trung Tâm H?c Li?u, v?i tu cách ch? s? Phòng Tu Thu, và Phó Giám Ð?c trung tâm này trong nhi?u nam. T? nam 1965, ông v? ph?c v? t?i tru?ng Qu?c Gia Su Ph?m Sài Gòn, và t? nam 1973 t?i tru?ng Ð?i H?c Su Ph?m Sài Gòn. Ông cung d?y h?c nhi?u noi v?i tu cách Giáo Su Th?nh Gi?ng t?i Ð?i H?c Su Ph?m C?n Tho, Cao Ðài (Tây Ninh), và Hòa H?o (Long Xuyên). Bên c?nh vi?c d?y h?c, ông ch? truong nhà xu?t b?n Tr? và cho ra d?i nhi?u t? sách giá tr? nhu: T? Sách Van H?c Th? Gi?i, T? Sách Tâm Lý, T? Sách Giáo D?c, T? Sách Khoa H?c Nhân Van, v.v.. T?ng c?ng s? sách c?a nhà xu?t b?n Tr? tru?c nam 1975 lên d?n trên 30 cu?n. Ông cung du?c nh?c nh? nhi?u v?i các chuong trình Ð? Vui Ð? H?c và Quê Huong M?n Yêu trên Truy?n Hình Vi?t Nam th?i tru?c nam 1975. Sau nam 1975, ông d?nh cu t?i New York (Hoa K?). T?i dây, dù tu?i dã l?n (trên 40 tu?i), ông v?n ti?p t?c theo h?c và t?t nghi?p MS & MBA t?i Ð?i h?c Pace, New York và làm vi?c cho nhi?u ngân hàng và công ty ? Hoa K?. T? nam 2002, ông ngh? huu, và cùng ngu?i tình tram nam chu du thiên h?.Sách in tru?c nam 1975 t?i Sài Gòn dã b? l?i Vi?t Nam nam 1975. Trong T? Sách Giáo D?c, có m?t s? t?a sách nhu sau: Các V?n d? Giáo D?c, Tri?t Lý Giáo D?c, L?ch S? Giáo D?c, Luân Lý Ch?c Nghi?p và Qu?n Tr? H?c Ðu?ng, v.v… T? Sách Tâm Lý và Su Ph?m có: Tâm Lý Nhi Ð?ng, Tâm Lý Giáo D?c, Phuong Pháp Su Ph?m, Tu Tu?ng Su Ph?m, Tâm Lý Thanh Thi?u Niên, Su Ph?m Lý Thuy?t, v.v…. T? Sách Van H?c Th? Gi?i có: Thân Ph?n Con Ngu?i c?a André Malraux, B?c Tu?ng c?a Jean Paul Sartre, K? Xa L? c?a Camus, và nhi?u nhà van t?ng do?t gi?i thu?ng van chuong Nobel khác nhu André Gide, Ernest Hemingway, John Steinbeck, v.v… T? sách Khoa H?c Nhân Van có: Nh?ng Danh Tác Chánh Tr?, L?ch S? Chi?n Tranh L?nh, Làm Th? Nào Ð? Bán M?t T?ng Th?ng, v.v…Sau 43 nam v?ng bóng, mùa tháng Tu nam nay 2018, giáo su Lê Thanh Hoàng Dân dã tr? l?i ngh? vi?t van và xu?t b?n sách th?i xa xua, d? góp ph?n cho s? hi?u bi?t nhi?u hon v? nu?c M?, và ngu?i g?c Vi?t hi?n dang s?ng ? dây.Sách dã in: 42 Nam S?ng ? M?: Ðu?c gì và M?t gì?, B? sách Nu?c M? noi Tôi Ðang S?ng (Quy?n 1): Thành ph? New York; (Quy?n 2): Ti?u Bang California; (Quy?n 3): Mi?n Ðông.Sách s?p in: B? sách Nu?c M? noi Tôi Ðang S?ng: (Quy?n 4): Ti?u bang Florida, (Quy?n 5): Mi?n Trung Tây và (Quy?n 6): Các Vu?n Qu?c Gia l?n c?a Hoa K?.
loading