RE HATELA PELE KA PUO YA SESOTHO 1

Rights Contact Login For More Details

More About This Title RE HATELA PELE KA PUO YA SESOTHO 1

English

SEPHEO SA BUKA
Buka ena ke e ngotse ka mokgwa o balehang ka ho iketla le ho sebedisa ditshwantsho ho tlisa kgahleho le lerato la ho bala ka puo ya Sesotho baneng.
Ha o ena le mantswe ho tla ba bonolo ho ithuta puo.
Moetlo o moholo ke puo mme ke tshepa ho tlisa boikhantsho le tlotla puong ena ya rona ya Sesotho.
Ho tlisa tlwaelo ya ho sebedisa dingolwa tsa Sesotho le ho kgothaletsa bana ho bala.
Ho ba le bokgabane le tlotla puong, moaparong le dijong tsa botjhaba.

English

TSE KA HARE

BOKGELEKE BA BASOTO

1 DITSHOMO 1
2 DILOTHO 2
3 DITHOKO 3
4 DIPINA LE DIPAPADI 4
5 MAELE LE MAELANA 5
6 MEQOQO 6
loading