หัวใจแปลงร่าง :ชุดสร้างกำลังใจ

Rights Contact Login For More Details

More About This Title หัวใจแปลงร่าง :ชุดสร้างกำลังใจ

English

เป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีคุณธรรมและเข้าใจถึงพฤติกรรมอารมณ์ของพี่ชายของเธอที่เป็นเด็กพิเศษ "ออทิสติก" ให้เพื่อนๆ หรือผู้คนรอบข้างรับรู้ เข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่พี่ของตนทำและขอโอกาสในการยอมรับเด็กที่เป็น "ออทิสติก" ที่จะมีชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป

Review
"หัวใจแปลงร่าง" เป็นหนังสือคำกลอน มีภาพประกอบที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กออทิสติก ที่น่าอ่านเข้าใจ ช่วยให้เด็กวัยเรียน รู้จักและยอมรับเด็กออทิสติกได้ดีมากขึ้น เด็กออทิสติกจำนวนไม่น้อยที่มีความสามารถและมีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไป
--ศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา--
อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Rights Sold

loading